Việt Nam

Câu hỏi: Làm thế nào tôi nhận được sự tha thứ từ Thượng Đế?


 

Việt...♡♡♡....Sau khi bạn chết, những gì xảy ra với bạn? Bạn sẽ ở đâu?


Ê-sai 17
1. Gánh nặng về Ða-mách. Nầy, Ða-mách bị trừ ra, không kể làm thành nữa, và sẽ trở nên một đống đổ nát.

 

Câu hỏi: Kinh Thánh có phải thật là lời Đức Chúa Trời?
http://www.gotquestions.org/Viet/Viet-Bible-Word.html

Câu hỏi: Đức Chúa Trời có thật không?
http://www.gotquestions.org/Viet/Viet-God-real.html

 


Gặp Gỡ Đức Chúa Jêsus...

http://youtu.be/pPet2E4oDJQ   (hơn nữa phim)

 

 

 

Công-vụ các Sứ-đồ 26
13. muôn tâu, lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chói lói hơn mặt trời, sáng lòa chung quanh tôi và kẻ cùng đi.
14. Chúng tôi thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phải cùng tôi bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt-bớ ta? ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy.
15. Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Jêsus mà ngươi đường bắt bớ.
16. Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy, cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi.
17. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến,
18. đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Ðức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.

 

 

Giê-rê-mi 29
11. Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn: V́ ta bieát yù töôûng ta nghó ñoái cuøng caùc ngöôi, laø yù töôûng b́nh an, khoâng phaûi tai hoïa, ñeå cho caùc ngöôi ñöôïc söï troâng caäy trong luùc cuoái cuøng cuûa ḿnh.

 

 

1.Giăng 4
16. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Ðức Chúa Trời đối với chúng ta. Ðức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Ðức Chúa Trời, và Ðức Chúa Trời ở trong người ấy.

 

 

1.Cô-rinh-tô 10
14. Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng.

 

Giô-suê 24
23. Vậy bây giờ, hãy cất các thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi đi, hãy xây lòng về cùng Yahweh Ðức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên.


 

Photo Việt Nam
http://goo.gl/9ol7rQ

 


 

Bánh Sự Sống
http://youtu.be/j2pK9ha6rKE

 


 


Giăng 8
12. Ðức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.
...
23. Ngài phán rằng: Các ngươi bởi dưới mà có; còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian nầy; còn ta không thuộc về thế gian nầy.
24. Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Ðấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.
...
36. Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.

 


Giăng 6
47. Quả thật, quả thật, tôi nói cùng các ngươi, hầu cho hễ ai tin tôi thì có sự sống đời đời.

 


Giăng 10
28. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.

 

Câu hỏi: Kế hoạch cứu rỗi là gì?
http://www.gotquestions.org/Viet/Viet-plan-salvation.html

 

Lu-ca 5
20. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ, bèn phán rằng: Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha.
21. Các thầy thông giáo và Pha-ri-si bèn nghị luận rằng: Người nầy là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời, há có ai tha tội được sao?
22. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng: Các ngươi nghị luận gì trong lòng?
23. Nay nói rằng: Tội ngươi đã được tha, hoặc rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì bên nào dễ hơn?
24. Nhưng để biết rằng Con Người có quyền trên trái đất tha thứ tội lỗi, "dậy", Ông nói bại liệt, "Đi lên giường của bạn và về nhà."
25. Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm, và đi về nhà, ngợi khen Ðức Chúa Trời.

 


Câu hỏi: Làm thế nào tôi nhận được sự tha thứ từ Thượng Đế?
http://www.gotquestions.org/Viet/Viet-Got-Forgiveness.html

 

 
 

Giăng 11
23. Ðức Chúa Giêsu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại.
24. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại.
25. Ðức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.
26. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?
27. Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Ðấng Kitô, Con Ðức Chúa Trời, là Ðấng phải đến thế gian.
28. Người nói xong, liền về, lén kêu em là Ma-ri, mà rằng: Thầy ở đằng kia, đương gọi em lại.
29. Ma-ri vừa nghe mấy lời, vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài.
30. Vả, Ðức Chúa Jêsus chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đón Ngài.
31. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Ma-ri và yên ủi người, thấy người đứng dậy đi ra vội vả như vậy, thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc.
32. Nhưng Ma-ri, lúc đã tới nơi Ðức Chúa Jêsus đứng, vừa thấy Ngài, thì sấp mình xuống chơn Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây, thì anh tôi không chết!
33. Ðức Chúa Jêsus thấy người khóc, và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu?
34. Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi.
35. Ðức Chúa Jêsus khóc.
36. Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường nào!
37. Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người nầy không chết sao?
38. Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ; mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chận lại.
39. Ðức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi.
40. Ðức Chúa Giêsu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời sao?
41. Vậy, họ lăn hòn đá đi. Ðức Chúa Giêsu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi.
42. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Ðấng đã sai tôi đến.
43. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!
44. Người chết đi ra, chơn tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Ðức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.
45. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Ðức Chúa Giêsu làm bèn tin Ngài.

 

 

Hê-bơ-rơ 9
27. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,
28. cũng vậy, Ðấng Kitô đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.

 

 

Giăng 9
35. Ðức Chúa Jêsus nghe họ đã đuổi họ ra và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến Con Ðức Chúa Trời chăng?
36. Người thưa rằng: Thưa Chúa người là ai hầu cho tôi tin đến?
37. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đã thấy người và ấy là người đương nói cùng ngươi.
38. Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài.

 

 

Ma-thi-ơ 5
11. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.
12. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.

 

 

Giăng 5
25. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Ðức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống.
26. Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy.
27. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người.
28. Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi:
29. ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.

 

 
1.Giăng 5
12. Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống.
13. Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Ðức Chúa Trời.


Giăng 14
3. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.
...
6. Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

 

 

 


01. Dang Cuu The
http://yourlisten.com/channel/content/16963922/Dang_Cuu_The

02. Vi Sao Chua Jesus Giang The
http://yourlisten.com/channel/content/16963923/Vi_Sao_Chua_Jesus_Giang_Th

03. Chuong Trinh Cuu Roi va Loi Duc Chua Troi
http://yourlisten.com/channel/content/16963924/03._Chuong_Trinh_Cuu_Roi_va

04. Mot The He Chang Biet Chua
http://yourlisten.com/channel/content/16963927/Mot_The_He_Chang_Biet_Chua

05. Dich Cung Muu Ke Ma Quy
http://yourlisten.com/channel/content/16963931/Dich_Cung_Muu_Ke_Ma_Quy

06. Co Doc Nhan va Dai Mang Lenh Truyen Giao
http://yourlisten.com/channel/content/16963937/Co_Doc_Nhan_va_Dai_Mang_Lenh

07. Ban Chat Nguoi Tin Chua -  Ngheo Kho
http://yourlisten.com/channel/content/16963939/Ban_Chat_Nguoi_Tin_Chua_Ngh

08. Hau Vinh Danh Chua
http://yourlisten.com/channel/content/16963941/Hau_Vinh_Danh_Chua

09. Nguoi Sang Lang Trong Chua
http://yourlisten.com/channel/content/16963944/Nguoi_Sang_Lang_Trong_Chua

10. Ly Do Chua Jesus Den The Gian
http://yourlisten.com/channel/content/16963947/Ly_Do_Chua_Jesus_Den_The_Gian

11. Khuyen Bao Cua Chua
http://yourlisten.com/channel/content/16963950/Khuyen_Bao_Cua_Chua

12. Lanh Su Ban Cho Cua Duc Thanh Linh
http://yourlisten.com/channel/content/16963953/Lanh_Su_Ban_Cho_Cua_Duc_Thanh_

13. Thuan Duc Tin
http://yourlisten.com/channel/content/16963955/Thuan_Duc_Tin

14. Kitô của chúng ta
http://yourlisten.com/channel/content/16963958/_Kito_cua_chung_ta


 

Ê-sai 19
1. Gánh nặng về Ê-díp-tô. Nầy, Ðức Yahweh cỡi đám mây mau kíp đến Ê-díp-tô; các thần tượng của Ê-díp-tô đều run rẩy trước mặt Ngài, lòng Ê-díp-tô sẽ tan chảy giữa nó.
2. Ta sẽ xui người Ê-díp-tô đánh người Ê-díp-tô: anh em nghịch cùng anh em, lân cận nghịch cùng lân cận, thành nghịch cùng thành, nước nghịch cùng nước.
3. Tâm thần Ê-díp-tô sẽ lụn bại giữa nó, ta sẽ phá tan mưu chước nó. Bấy giờ chúng nó sẽ cầu hỏi các thần tượng cùng thuật sĩ, kẻ kêu hồn cùng thầy bói.
4. Ta sẽ phó dân Ê-díp-tô trong tay chúa hung dữ, và một vua bạo ngược sẽ cai trị chúng nó; Chúa, là Ðức Yahweh vạn quân, phán vậy.
...
21. Ðức Yahweh sẽ cho Ê-díp-tô biết Ngài; trong ngày đó người Ê-díp-tô sẽ biết Ðức Yahweh; ắt họ sẽ dâng hi sinh và của lễ mà thờ phượng Ngài, lại khấn nguyện cùng Ðức Yahweh, và hoàn nguyện.
22. Ðức Yahweh sẽ đánh Ê-díp-tô, đánh rồi lại chữa lành; họ sẽ trở về cùng Ðức Yahweh, Ngài sẽ nghe lời họ cầu nguyện và chữa lành cho.
23. Trong ngày đó, sẽ có con đường cái đi từ Ê-díp-tô đến A-si-ri; người A-si-ri sẽ đến Ê-díp-tô, người Ê-díp-tô sẽ đến A-si-ri; người Ê-díp-tô và người A-si-ri đều cùng nhau thờ phượng Ðức Yahweh.
24. Trong ngày đó, Y-sơ-ra-ên sẽ hiệp cùng Ê-díp-tô và A-si-ri làm ba, đặng làm nên nguồn phước giữa thiên hạ;
25. vì Ðức Yahweh vạn quân đã chúc phước cho họ, mà rằng Ê-díp-tô dân ta, A-si-ri công trình của tay ta, Y-sơ-ra-ên gia tài ta, đều hãy được phước!


 
 
1. Cô-rinh-tô 10
14.  Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng.Sô-phô-ni 2
1.  Hỡi dân chẳng biết xấu hổ! hãy nhóm hiệp lại, phải, hãy nhóm hiệp lại,
2.  trước khi mạng lịnh chưa ra, ngày giờ chưa qua như trấu, trước khi sự nóng giận của Ðức Yahweh chưa đến trên các ngươi, trước khi ngày thạnh nộ của Ðức Giê-hô-va chưa đến trên các ngươi.Mác 14
61. Nhưng Ðức Chúa Giêsu làm thinh, không trả lời chi hết. Thầy cả thượng phẩm lại hỏi: Ấy chính ngươi là Ðấng Kitô, Con Ðức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không?
62. Ðức Chúa Giêsu phán rằng: Ta chính phải đó; các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Ðức Chúa Trời, và ngự giữa đám mây trên trời mà đến.

 

 

 


(năm 500 trước Công nguyên) - lời tiên tri về sự trở lại của Chúa Chúa Giêsu Kitô:


Xa-cha-ri 12
1. Gánh nặng lời Ðức Giê-hô-va phán về Y-sơ-ra-ên. Ðức Giê-hô-va là Ðấng giương các từng trời, lập nền của đất, và tạo thần trong mình người ta, có phán như vầy:
...
10. Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Ða-vít, và trên dân cư Giê-ru-sa-lem; chúng nó sẽ nhìn xem ta là Ðấng chúng NÓ ĐÃ ĐÂM; và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng.

Chúa là Thiên Chúa (Giavê) đã xác thịt con người và đã được xuyên thủng bởi những người của Jerusalem? Có!

 

 


Giăng 10
17. Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại.
18. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta.
...
27. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta
28. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
29. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.
30. Ta với Cha là một.
31. Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài
32. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đã ta?
33. Người Giu-đa trả lời rằng: Aáy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lời lộng ngôn: ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.

Ai cung cấp cho sự sống đời đời? Chúa Giêsu Kitô!

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-DZbIXJpui68/Tw3-1M_I6GI/AAAAAAAAAHA/q0s1fggDDHs/s1600/torah.jpg


********************
Tiếng Do Thái - Việt

********************
Adam = người đàn ông
Seth = bổ nhiệm
Enosh = chết
Kenan = Nỗi buồn
Mahalalel = Chân phước Elohim
Jared = Sẽ đi xuống
Enoch = Dạy
Methuselah = cái chết của ông sẽ mang lại
Lamek = Các tuyệt vọng
Noah = nghi (hoặc phần còn lại)

 

Sáng-thế Ký 5
"Con người (là) bổ nhiệm nỗi buồn chết, (nhưng) Chân phước Elohim sẽ đi xuống giảng dạy (mà) Cái chết của ông sẽ mang lại (các) phần còn lại tuyệt vọng."

Ma-thi-ơ 11
28. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.

 

 
 

 

 


Câu hỏi: Ý nghĩa của đời sống là gì?
http://www.gotquestions.org/Viet/Viet-meaning-life.html

Ngày Tận Thế Theo Thánh Kinh  - VIDEO -
http://youtu.be/sc_QlPDa7zM

Câu hỏi: Tôn giáo đúng cho tôi là gì?
http://www.gotquestions.org/Viet/Viet-right-religion.html

Câu hỏi: Những dấu hiệu của ngày tận thế là gì?
http://www.gotquestions.org/Viet/Viet-signs-end.html

Câu hỏi: Có phải Kinh Thánh nói về thần tánh của Đấng Kitô không?
http://www.gotquestions.org/Viet/Viet-deity-Kitô.html

Câu hỏi: Chúa Giê Su cứu điều đó có nghĩa là gì?
http://www.gotquestions.org/Viet/Viet-Jesus-saves.html


 

 Khải-huyền 1
7. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trong thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!
8. Chúa là Ðức Chúa Trời, Ðấng Hiện Có, Ðã Có, Và Còn Ðến, là Ðấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.
...
17. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chơn người như chết; nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Ðừng sợ chi, ta là Ðấng trước hết và là Ðấng sau cùng,
18. là Ðấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.
1.Tê-sa-lô-ni-ca 4
16. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Kitô, sẽ sống lại trước hết.
17. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.Lu-ca 24
1. Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đờn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài.
2. Họ thấy hòn đá đã lăn khỏi cửa mồ;
3. nhưng bước vào, không thấy xác Ðức Chúa Jêsus.
4. Ðương khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặt áo sáng như chớp, hiện ra trước mặt họ.
5. Họ đương thất kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết?
6. Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga-li-lê, phán cùng các ngươi thể nào,
7. Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại.
8. Họ bèn nhớ lại những lời Ðức Chúa Jêsus đã phán.
9. Họ ở mồ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho mười một sứ đồ và những người khác.
10. Ấy là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, và Ma-ri mẹ của Gia-cơ, cùng các đờn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ.
11. Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không.
12. Dầu vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mồ, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liệm ở trên đất, đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra.
13. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem sáu mươi ếch-ta-đơ;
14. họ đàm luận về những sự đã xảy ra.
15. Ðang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Ðức Chúa Jêsus đến gần cùng đi đường với họ.
16. nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được.
17. Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm.
18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-ba, trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao?
19. Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Ðức Chúa Trời và cả chúng dân;
20. làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử, và đã đóng đinh trên cây thập tự.
21. Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi.
22. Thật có mấy người đờn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: khi mờ sáng, họ đến mồ,
23. không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống.
24. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói; còn Ngài thì không thấy.
25. Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói!
26. Há chẳng phải Ðấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao?
27. Ðoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.
28. Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Ðức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa.
29. Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ.
30. Ðương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ.
31. Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy.
32. hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?
33. Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại,
34. nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si-môn.
35. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường, và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thể nào.
36. Môn đồ đương nói chuyện như vậy, chính Ðức Chúa Giêsu hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!
37. Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần.
38. Ngài phán rằng: Sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy?
39. Hãy xem tay chơn ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có.
40. Ðương phán vậy, Ngài giơ tay và chơn ra cho xem.
41. Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc, và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không?
42. Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng.
43. Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ.
44. Ðoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm.
45. Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh.
46. Ngài phán: Có lời chép rằng Ðấng Kitô phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại,
47. và người ta sẽ nhơn danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.
48. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa,
49. còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.
50. Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh lành Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho.
51. Ðương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.
52. Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.
53. Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Elohim.


 


Ma-thi-ơ 5
11. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.
12. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.


Tít 2
11. Vả, ân điển Ðức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi.
12. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tôn kính và tài đức thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức,
13. đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Ðức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Ðức Chúa Giêsu Kitô 

 
Ma-thi-ô 28  Sau khi phục sinh:
16. Mười một môn đồ, đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Ðức Chúa Giêsu đã chỉ cho.
17. Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ.
18. Đức Chúa Giêsu đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.
19. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,
20. và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.


 Mác 16
14. Sau nữa, Ngài hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại.
15. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.
16. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.


 

 
Giữ khoảng cách với Giáo Hội Công Giáo, Giáo Hội Công Giáo là chống lại Chúa Giêsu Kitô, họ làm theo một người đàn ông, Mary, không phải Thiên Chúa.Điều này đúng. Tìm các Kitô hữu evangelical tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, họ yêu Chúa Giêsu Kitô. Nhà thờ kiếm evangelical đang bị đàn áp của chính phủ, các nhà thờ của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Đi và tìm kiếm cho các con trai của Ðức Chúa Trời, mà không sợ hãi. Chúa có thể ban phước cho bạn!

 

 
Ê-sai 42
17. Song những kẻ cậy các tượng chạm, xưng các tượng đúc rằng: Các ngài là thần chúng tôi, thì sẽ đều giựt lùi và mang xấu hổ! Khải-huyền 9
20. Còn những người sót lại, chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm cứ thờ lạy ma quỉ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đã và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được.
21. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa.


Khải-huyền 20
10. Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.Khải-huyền 21
8. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.

 Lê-vi Ký 19
31. Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế: Ta là Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của các ngươi.

 


Lê-vi Ký 20
6. Nếu ai xây về đồng cốt và thầy bói mà thông dâm cùng chúng nó, thì ta sẽ nổi giận cùng người đó, truất nó ra khỏi dân sự mình.

 


Phục-truyền Luật-lệ Kýì 18
9. Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho; chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó.
10. Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp,
11. kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu cong;
12. vì Ðức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi.
13. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi.
14. Vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa; song về phần ngươi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy.

 

 
= Kinh Thánh (Tân Ước) =  (trực tuyến + tải)
http://goo.gl/Esxm7S

= Kinh Thánh (Tân Ước và Cựu Ước) =   (trực tuyến + tải)
http://ge.tt/8uB6fCV

 

= Kinh Thánh = (tải)
http://goo.gl/Q5Iv1Q

= Kinh Thánh (Tân Ước) =  (tải)
http://goo.gl/ahzarg


Kinh Thánh - Audio - Tân Ước (download)
http://www.BibleBible.com/Vietnamese/download.asp

 Miao, Hmong 苗  (download)
http://ge.tt/9CMA9FK

Bru - Viet Nam  (download)
http://ge.tt/3k7I9FK

Hmong  (download)
http://ge.tt/77yV9FK

 


Yauhaa
http://youtu.be/Geh9DfaO5n0

ភាសាខ្មែរ - Khmer Bible  (online + download)
http://ge.tt/7tFgZiU

 Công-vụ các Sứ-đồ 13
38. Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Ðấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em

Công-vụ các Sứ-đồ 4
12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.

Ê-phê-sô 1
7. Ấy là trong Ðấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài

Ê-phê-sô 2
8. Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời.
9. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;

Giăng 3
16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
17. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.
18. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. 


1.Giăng 1
7. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Ðức Chúa Giêsu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.

 

 

 

Ma-thi-ơ 16
13. Khi Ðức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai?
14. Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó.
15. Ngài phán rằng: Còn các người thì xưng ta là ai?
16. Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Ðấng Christ, con Ðức Chúa Trời hằng sống.
17. Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.Lu-ca 9
20. Ngài lại hỏi rằng: Còn về phần các ngươi thì nói ta là ai? Phi -e-rơ thưa rằng: Thầy là Đấng Kitô của Đức Chúa Trời.
21. Đức Chúa Giêsu nghiêm cấm môn đồ nói sự ấy với ai,
22. và phán thêm rằng: Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại.

Giang 14
29. Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin.
 

 


Câu hỏi: Định nghĩa tội lỗi là gì?
http://www.gotquestions.org/Viet/Viet-definition-sin.html

Câu hỏi: Thuộc tính của Đức Chúa Trời là gì? Đức Chúa Trời như thế nào?
http://www.gotquestions.org/Viet/Viet-God-attributes.html

Câu hỏi: Có đời sống sau khi qua đời?
http://www.gotquestions.org/Viet/Viet-life-after-death.html

Câu hỏi: Chúa Giê Xu Kitô là ai?
http://www.gotquestions.org/Viet/Viet-Jesus-Kitô.html

Câu hỏi: Có phải Chúa Giê Xu là Đức Chúa Trời?
http://www.gotquestions.org/Viet/Viet-Jesus-God.html

Câu hỏi: Điều gì xảy ra cho những người không bao giờ có cơ hội nghe về Chúa Giê Su?
http://www.gotquestions.org/Viet/Viet-never-heard.html

Câu hỏi: Tại sao chúng ta nên đọc Kinh Thánh / nghiên cứu Kinh Thánh?
http://www.gotquestions.org/Viet/Viet-read-Bible.html 
Công-vụ các Sứ-đồ 10
43. hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. 


Phục-truyền Luật-lệ Kýì 4
15. Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi, từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi, tại Hô-rếp;
16. e các ngươi phải làm hư hoại cho mình chăng, và làm một tượng chạm nào, tạo hình trạng của tà thần nào, hoặc hình của người nam hay người nữ,
17. hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời,
18. hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất;
19. lại, e khi ngươi ngước mắt lên trời thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, thì ngươi bị quyến dụ quì xuống trước các vì đó, và thờ lạy các tinh tú nầy mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đã chia phân cho muôn dân dưới trời chăng.
Phục-truyền Luật-lệ Kýì 27
15. Ðáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Ðức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm! Cả dân sự phải đáp: A-men!
Ha-ba-cúc 2
18. Tượng chạm mà thợ đã chạm ra, có ích gì cho nó chăng? Tượng đúc, là thầy giả dối, thi có ích gì, mà người thợ làm thần tượng câm ấy lại tin cậy nơi việc mình làm ra?
Thi-thiên 97
7. Nguyện hết thảy kẻ hầu việc tượng chạm, Và khoe mình về các hình tượng, đều bị hổ thẹn. Hỡi các thần, khá thờ lạy Ðức Giê-hô-va.


 Rô-ma 1
18. Vả, cơn giận của Ðức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.
19. Vì điều chi có thể biết được về Ðức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Ðức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi,
20. bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được,
21. vì họ dẫu biết Ðức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Ðức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.
22. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại;
23. họ đã đổi vinh hiển của Ðức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.
24. Cho nên Ðức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25. vì họ đã đổi lẽ thật Ðức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Ðấng dựng nên, là Ðấng đáng khen ngợi đời đời! A-men.
Phục-truyền Luật-lệ Kýì 32
39. Bây giờ, hãy xem ta là Ðức Chúa Trời, Ngoài ta chẳng có Ðức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, Làm cho bị thương và chữa cho lành, Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được.
Ê-sai 37
18. Hỡi Ðức Giê-hô-va, thật rằng các vua nước A-si-ri đã hủy diệt các nước và phá hại đất đai,
19. ném các thần trong lửa. Nhưng ấy chẳng phải là các thần, bèn là việc của tay người ta, bằng gỗ và bằng đá, cho nên họ đã hủy diệt đi được.
Ê-sai 44
6. Ðức Giê-hô-va, là Vua và Ðấng Cứu chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Ðức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Ðức Chúa Trời nào khác.
Ê-sai 45
5. Ta là Ðức Giê-hô-va, không có Ðấng nào khác, ngoài ta không có Ðức Chúa Trời nào khác nữa. Dầu ngươi không biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi,
6. hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn họ được biết rằng không có Ðức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Ðức Giê-hô-va, không có đấng nào khác.
...
Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.


 Lu-ca 4
40. Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bịnh gì, đều đem đến cùng Ngài; Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ.
41. Cũng có các quỉ ra khỏi nhiều kẻ, mà kêu lên rằng: Ngài là Ðấng Kitô, Con Ðức Chúa Trời! Nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết Ngài là Ðấng Kitô.
Ma-thi-ơ 15
18. Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người.
19. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.


 
Ma-thi-ô 18
1. Trong lúc đó, môn đồ lại gần Ðức Chúa Giêsu, mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng?
2. Ðức Chúa Giêsu gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ,
3. mà phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.
4. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.
5. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức là chịu tiếp ta.
6. Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ, mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn.
7. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội! Vì sự gây nên phạm tội phải có; song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội!
Mác 9
41. Còn ai nhơn danh ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về Ðấng Kitô, quả thật, ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu.
42. Nhưng hễ ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy đã tin, phải sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn. 


- hơn nữa ...
http://www.vbcweb.org/Media.aspx?catid=31

Cuu Chua Jesus Kitô Chung Ta   -   Audio - mp3
http://www.anaheimchurch.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=100&Itemid=56 

Chân Lý Cứu Rỗi  - TEXT -
http://www.vietnamesehope.org/files/SalvationW.doc

Chào mừng đến với sinh viên Việt
http://www.everyvietstudent.com/m/je.html

- AUDIO -
http://www.vietnamesehope.org/sermons.asp?q=evangelistic 
Lu-ca 8
26. Kế đó, ghé vào đất của dân Giê-ra-sê, ngang xứ Ga-li-lê.
27. Khi Ðức Chúa Giêsu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỉ ám đi gặp Ngài. Ðã lâu nay, người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả.
28. Người ấy vừa thấy Ðức Chúa Giêsu thì la lên inh ỏi, và đến gieo mình nơi chơn Ngài, nói lớn tiếng rằng: Lạy Ðức Chúa Giêsu, Con Ðức Chúa Trời Rất Cao, tôi với Ngài có sự chi chăng? Tôi cầu xin Ngài, đừng làm khổ tôi.
29. Vì Ðức Chúa Giêsu đương truyền cho tà ma phải ra khỏi người đó mà nó đã ám từ lâu; dầu họ giữ người, xiềng và còng chơn lại, người cứ bẻ xiềng tháo còng, và bị quỉ dữ đem vào nơi đồng vắng.
30. Ðức Chúa Giêsu hỏi người rằng: Mầy tên gì? Người thưa rằng: Quân đội; vì nhiều quỉ đã ám vào người.
31. Chúng nó bèn cầu xin Ðức Chúa Giêsu đừng khiến mình xuống vực sâu.
32. Vả, ở đó có một bầy heo đông đương ăn trên núi. Các quỉ xin Ðức Chúa Giêsu cho chúng nó nhập vào những heo ấy, Ngài bèn cho phép.

Người có khả năng bỏ ra ngoài các thiên thần ác? Chúa Giêsu Kitô!


 

Ma-thi-ơ 6
7. Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.
8. Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.
9. Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;
10. Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!
11. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;
12. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;
13. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men. 


Giăng 20
24. Vả, lúc Ðức Chúa Giêsu đến, thì Thô-ma, tức Ði-đim, là một người trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với các môn đồ.
25. Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin.
26. Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Ðức Chúa Giêsu đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!
27. Ðoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!
28. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Ðức Chúa Trời tôi!
29. Ðức Chúa Giêsu phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!
30. Ðức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy.
31. Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Ðức Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, tức là Con Ðức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.
Những gì cung cấp đến từ Chúa Giêsu Kitô:
Giăng 1
11. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.
12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,
13. là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy.


 1.Giăng 3
1. Hãy xem Ðức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Ðức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.
2. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.

 


 
Giữ khoảng cách với Giáo Hội Công Giáo, Giáo Hội Công Giáo là chống lại Chúa Giêsu Kitô, họ làm theo một người đàn ông, Mary, không phải Thiên Chúa.Điều này đúng. Tìm các Kitô hữu evangelical tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, họ yêu Chúa Giêsu Kitô. Nhà thờ kiếm evangelical đang bị đàn áp của chính phủ, các nhà thờ của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Đi và tìm kiếm cho các con trai của Ðức Chúa Trời, mà không sợ hãi. Chúa có thể ban phước cho bạn!